Nguyễn Lân Thắng – Kẻ ‘tiểu nhân’ biến thái về tư tưởng

Nguyễn Lân Thắng – Kẻ ‘tiểu nhân’ biến thái về tư tưởng

Tindautruongdanchu – Ngày 13/6/2019, tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Nguyễn Quốc Hưng (Hà Nội) đề xuất “thu phí 3-5 USD/người khi xuất nhập cảnh” nhằm mục đích “đóng góp chung tay xây dựng, giới thiệu hình ảnh, đất nước, con người văn hóa Việt Nam được tốt hơn và để giữ gìn môi trường du lịch, văn hóa của Việt Nam thuận lợi hơn”.

Lợi dụng vấn đề này, ngày 15/6/2019 trên trang facebook có nick “Nguyễn Lân Thắng” có đưa ra những lời lẽ: Kính đề nghị quốc hội xem xét phí chia tay đảng cộng sản là bao nhiêu để bà con gần xa xuống tiền tiễn ngay”. Đây là những ngôn từ hết sức ngông cuồng, phản động, mục đích nhằm phê phán chủ trương của Quốc hội; đồng thời phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, đi ngược lại với bản chất chủ nghĩa cộng sản của đất nước ta.

Nguyễn Lân Thắng -Kẻ ‘tiểu nhân’ biến thái về tư tưởng


Như chúng ta đã biết chủ trương về vấn đề thu phí xuất nhập cảnh nhiều nước đã tiến hành triển khai và thu được kết quả, người xuất nhập cảnh được bảo hộ; tuy vậy đối với Việt Nam áp dụng thu phí xuất nhập cảnh là chưa phù hợp, Quốc hội đã tiến hành thảo luận và kết luận về vấn đề này.

Theo đó Nguyễn Lân Thắng lại tiến hành đề cập “phí chia tay đảng cộng sản” thật quá ngông cuồng.

Ngay từ khi ra đời, Đảng ta đã xác định: Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng của giai cấp công nhân, mang bản chất giai cấp công nhân, tính dân tộc và tính nhân dân sâu sắc. Điều đó được thể hiện ở mục tiêu, lý tưởng của Đảng là lãnh đạo nhân dân xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, tiến tới chủ nghĩa cộng sản; chủ nghĩa Mác – Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động; đồng thời, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng thường xuyên liên hệ mật thiết với quần chúng, lấy tự phê bình và phê bình làm phương châm hành động, quy luật phát triển… 

Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần khẳng định, Đảng ta không những là đảng của giai cấp công nhân, mà còn là đảng của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc là thống nhất. Chính vì vậy trên thế giới chỉ có ở nước ta mới có cụm từ Đảng ta. Nói đến Đảng là nói đến hết thảy quần chúng nhân dân lao động. Một Đảng như vậy nhân dân có phải “xuống tiền tiễn ngay” như lời của ông Thắng hay không?

Với mục tiêu, lý tưởng đó, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, tồn tại, hoạt động không có lợi ích nào khác ngoài việc phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. 

Trong lịch sử đấu tranh của dân tộc đã có biết bao cán bộ, đảng viên của Đảng anh dũng chiến đấu, hy sinh trong lao tù đế quốc, trên chiến trường chống ngoại xâm, giữ vững chí khí của người cộng sản để thực hiện một chân lý là đánh đổ đế quốc, tay sai, giành độc lập cho dân tộc, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. 

Trong thời bình, mặc dù phải đối mặt với những cám dỗ, tiêu cực của nền kinh tế thị trường, hội nhập, mở cửa, nhưng đại bộ phận cán bộ, đảng viên vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị vững vàng, trong sạch về phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn bó máu thịt với nhân dân và trở thành tấm gương sáng, ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân.

Hơn thế nữa Đảng ta thường xuyên tự đổi mới, chỉnh đốn; cán bộ, đảng viên  không ngừng tu dưỡng, rèn luyện về bản lĩnh, năng lực, trí tuệ, đạo đức cách mạng và phương pháp, tác phong công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu,. Đó là cơ sở, nền tảng vững chắc nhất để nhân dân ta luôn giữ trọn niềm tin, một lòng đi theo Đảng, thừa nhận sự lãnh đạo của Đảng; đồng thời, cũng là minh chứng thuyết phục nhất để bác bỏ mọi luận điệu thù địch hòng hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, chống phá Đảng. 

Thực tiễn hơn 85 năm qua đã khẳng định, sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Vì vậy, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách chính đáng, hợp lòng dân, được lịch sử chấp nhận, Hiến pháp quy định và giao phó sứ mệnh mà không một lực lượng nào có thể thay thế được. Bởi vậy nói như ông Lân Thắng chỉ là lời nói phủ nhận lịch sử, phủ nhận thực tiến và là những lời lẽ hết sức phản động mà thôi.

Trong giai đoạn hiện nay lợi dụng vấn đề dân chủ các thành phần chủ nghĩa cơ hội  xét lại luôn tìm cách để chống lại Đảng và Nhà nước ta. Với những lập luận hết sức vô lý nhằm phủ định lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, phủ định con đường đi lên chế độ xã hội chủ nghĩa của đất nước ta. Do đó mỗi cán bộ chiến sĩ cần nhận thức đúng đắn tránh để các lực lượng phản động dụ dỗ, mua chuộc đi ngược lại với lợi ích của nhân dân, của dân tộc.

Bùi Tùng

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

2 bình luận trong “Nguyễn Lân Thắng – Kẻ ‘tiểu nhân’ biến thái về tư tưởng

  1. Trước những luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta; chúng ta cần bình tĩnh xem xét và xử lý thông tin chuẩn xác, tránh mắc mưu của các thế lực thù địch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)