NGỌN LỬA CÁCH MẠNG BẤT DIỆT SOI RỌI TƯƠNG LAI

NGỌN LỬA CÁCH MẠNG BẤT DIỆT SOI RỌI TƯƠNG LAI

Ngày này 76 năm về trước – ngày 2-9-1945 – tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hành trình vinh quang 76 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân. 

Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đã truyền lửa cách mạng cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân và dân ta, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xúc động ôn lại những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng, chúng ta càng trào dâng niềm tự hào về những ngày mùa thu sục sôi cách mạng – mùa thu độc lập cách đây 76 năm. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của toàn thể các tầng lớp nhân dân, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị – xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước mắt, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội… Tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập. Trên con đường vinh quang ấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bài học thành công về chớp thời cơ cách mạng, về đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo, “mang sức ta mà giải phóng cho ta”, chúng ta cùng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần muôn người như một để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hào khí và ngọn lửa bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi soi rọi cho tương lai tươi sáng của dân tộc ta đi đến đài vinh quang!

Ngày này 76 năm về trước – ngày 2-9-1945 – tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, thay mặt Chính phủ lâm thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, trịnh trọng tuyên bố trước quốc dân đồng bào và toàn thế giới: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thực đã thành một nước tự do và độc lập”, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Sự kiện trọng đại này là mốc son chói lọi trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc ta.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2-9-1945 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Hành trình vinh quang 76 năm qua, thực hiện Lời thề Độc lập thiêng liêng: “Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mệnh và của cải để giữ vững quyền tự do và độc lập ấy”, nhân dân ta đã đổ biết bao công sức, trí tuệ, hy sinh xương máu để giữ vững thành quả và thực hiện mục tiêu cao cả: Độc lập cho Tổ quốc, tự do, hạnh phúc cho nhân dân.

Tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập mùa thu năm 1945 đã truyền lửa cách mạng cho dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Quân và dân ta, với niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, bằng sức mạnh và ý chí kiên cường của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đã đập tan hai cuộc xâm lược của thực dân, đế quốc mà dấu son là chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 và đỉnh cao là Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất non sông, đưa cả nước bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Xúc động ôn lại những trang sử hào hùng của một dân tộc anh hùng, chúng ta càng trào dâng niềm tự hào về những ngày mùa thu sục sôi cách mạng – mùa thu độc lập cách đây 76 năm. Thắng lợi vĩ đại ấy đã khẳng định vai trò, sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng, mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân. Đảng luôn giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; quy tụ và phát huy được lòng yêu nước của toàn thể các tầng lớp nhân dân, kết hợp chặt chẽ sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để tạo nên sức mạnh tổng hợp chiến thắng mọi kẻ thù, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại.

Vận dụng sáng tạo, phát huy những bài học kinh nghiệm quý báu, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập, qua hơn 35 năm đổi mới, đất nước ta đã giành được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vươn lên trở thành nước đang phát triển có thu nhập trung bình; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị – xã hội ổn định; độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ được giữ vững; quan hệ đối ngoại ngày càng mở rộng, uy tín, vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.

Ngày nay, đất nước ta đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước mắt, đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến đời sống xã hội… Tận dụng thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, trở ngại, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nguyện đoàn kết một lòng, tận tâm tận lực, nâng cao ý chí, giữ vững thành quả cách mạng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu cao cả của Cách mạng Tháng Tám và Tuyên ngôn Độc lập. Trên con đường vinh quang ấy, trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, chúng ta luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng và con đường mà Ðảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; kiên định Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, bài học thành công về chớp thời cơ cách mạng, về đường lối độc lập tự chủ, sáng tạo, “mang sức ta mà giải phóng cho ta”, chúng ta cùng ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội XIII của Ðảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trước mắt, tiếp tục tập trung mọi nguồn lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần muôn người như một để chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng ta cùng đồng tâm, hiệp lực, nỗ lực phấn đấu, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, thực hiện thành công ước vọng của toàn dân tộc Việt Nam là phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI trở thành một nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Hào khí và ngọn lửa bất diệt của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9 mãi mãi soi rọi cho tương lai tươi sáng của dân tộc ta đi đến đài vinh quang!

Theo http://www.hanoimoi.com.vn/

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: