ĐỨC TIN CÓ KIỂM CHỨNG LÀ ĐỨC TIN “SỐNG”!

ĐỨC TIN CÓ KIỂM CHỨNG LÀ ĐỨC TIN “SỐNG”!

Mình không học nhiều cũng chưa nắm bắt hết nội dung của triết học Mác – Lênin, nhưng có điều này mình khẳng định: đó là một hệ thống cơ sở lý luận đủ để diễn giải nguyên nhân của mọi vật và hiện tượng.

Duy vật biện chứng, đó là cơ bản của mọi quá trình lý luận. Đi vào nghiên cứu và lý giải sự vật và hiện tượng dựa vào cấu trúc của nó, nghiên cứu cấu trúc của mọi sự vật và hiện tượng để tìm ra bản chất của nó, từ đó định hướng được những bước đi thích hợp để sử dụng, vận dụng tốt sự vật và hiện tượng cách hiệu quả nhất phục vụ cho con người.

Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam mà yếu về triết học sẽ không thể nắm bắt được sự vật và hiện tượng, đánh giá đúng sự kiện – sự vật và hiện tượng để có phương cách xử lý phù hợp, hiệu quả.

Sức chiến đấu – đấu tranh của Đảng viên sẽ mất đi nếu bản thân thiếu cơ sở lý luận dựa trên triết học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Không có cơ sở lý luận sẽ không nắm bắt được vấn đề cách chặt chẽ… từ đó không có niềm tin để xử lý vấn đề, để đấu tranh, để tham gia quản lý xã hội.

Hiện tượng Đảng viên mất sức chiến đấu chính là vì bản thân họ thiếu thông tin, thiếu kiến thức dẫn tới thiếu tự tin khi đứng trước các vấn đề chính trị – kinh tế – văn hoá – xã hội mà bản thân không nắm bắt, không đủ điều kiện để lý luận, lý giải. Đó còn là do thiếu bồi dưỡng tư duy lý luận theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng viên và trách nhiệm lãnh đạo của Đảng.

Đảng viên yếu, mất sức chiến đấu phải hỏi trách nhiệm Đảng cấp trên!

Nguyễn Trọng Nghĩa

Nguyễn Trọng Nghĩa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)

%d bloggers like this: