Thẻ: ấy vậy mà còn một bộ phận nhỏ những kẻ lạc loài đi ngược lại với lợi ích của cả dân tộc. Chúng lợi dụng ngày Quốc khánh

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)