Thẻ: cổ xúy bất kỳ ai phải theo mối quan hệ này". Ấy thế mà khi đi vào vấn đề thì tổ chức này lại đi ngược lại hoàn toàn so với những tuyên bố ban đầu.

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)