Thẻ: Nhà nước hoặc tuần hành tại các khu vực công cộng… nhằm mục đích cuối cùng là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản; sự quản lý

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)