Thẻ: vu cáo rằng tình trạng bom hàng này là do “Tuyên giáo chỉ đạo Bom hàng là cái cớ để Quân đội rút lui có trật tự”

error

Enjoy this blog? Please spread the word :)